Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông >
Đại hội cổ đông

Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018

02/03/2018

Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa được thể hiện cụ thể tại đây: nghiquyet-nam-2018

 

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP