Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông >
Đại hội cổ đông

Thông báo: V/v ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

06/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa được thể hiện cụ thể tại đây:dhdcd-thuong-nien-2018

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP