Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông >
Đại hội cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông 2018

04/04/2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa công bố thông tin theo nội dung dưới file đính kèm dưới đây:

scan0005

 

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP