Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông >
Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

20/04/2018

Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được thể hiện chi tiết tại scan0011-2

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP