Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

Nghị quyết thông qua việc tạm ứng và đăng ký quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

24/12/2018

Nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa được thể hiện cụ thể tại đây: scan0403

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP