Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo >
Thông báo

Thông báo: V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

24/12/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 Công Ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa được thể hiện cụ thể tại đây: scan0406

Nhập email để nhận thông tin mới nhất NHẬP