Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông thường niên > Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa trân trọng thông báo Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa cho đến khi hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám Đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa trân trọng thông báo Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa cho đến khi hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám Đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/05/2020

Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa trân trọng thông báo Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa cho đến khi hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám Đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết xem tại: /uploads/2020/05/nghi-quyet_HDQT_ve_viec_keo_dai_nhiem_ky_Giam_doc_Pho_Giam_doc.pdf

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP