Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Thông báo > Thông báo và Nghị quyết về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 - Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
Thông báo

Thông báo và Nghị quyết về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 - Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

28/12/2020

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: Thông báo và Nghị quyết về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

Chi tiết xem tại: /uploads/2020/12/thong-bao-nghi-quyet-chot-danh-sach-co-dong-thuc-hien-quyen-tam-ung-co-tuc-bang-tien-nam-2020.pdf

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP