Hanel Plastics > Quan hệ cổ đông > Đại hội cổ đông thường niên > TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Đại hội cổ đông thường niên

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

24/06/2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Xem thông tin chi tiết to-trinh-thong-qua-danh-sach-ung-cu-de-cu-thanh-vien-hdqt-bks

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP